Jägerzug Freischütz

Ett wout enns em Verein affgestemmt op de Verein enns eruhtfahre soll odder net. Die Mieschte wore dofür, unn ett wuht jefahre. Jeder em Verein kresch ett Fahrjeld utt de kass, och diejenije die net möttfuhre. Sowiet wour alles enouder, bis bem nächste Treffe. Ener säet datt jeet nett datt die Kass eronger jebreit wött, ne angere brengt et top de Speetz, on säet „ene Vereinsöfichte dä so jett mäck, jehüt nett mie en de Verein“. Do bön ech oppjestange on erut jejange nö führe enn die Wietschaff. Die meiste jonge Boschte sent och erutjekomme, dann koum de Vrooch: „Watt make mer nu?“

Weil ett keen Öfferehnkomme jouf, hand werr beschloute ene nöe Verein optemaake. Dä Nam wour och schnell jefonge, weil em nöe Verein net jeschoute wede soll, hammer de Nam Freischütz jenomme. Datt wour em Johr nüngtenhondertzweionsiebsich. Em nächste Johr send werr dann mött 16 Mann opjetrone. Sogar mött ene Zochkönning.

Weil be dä nöe Verein ene dobee wour de emmer jlänze wollt on die Jonglüüt de Lapp naat heelt, jing datt wie man sech denke kann, net lang joot. Onn em Johr achtonsiebsich wour ett dann sowieg: Dä Verein ess kapott. Äffer ne jlöckliche Zufall wour, datt de Schützezooch Jägermeister de „zwedde Vaan“ affjov, mött die wöet „Mier hant se teen Johr jetrare, datt es lang jenoch“. Do hann ech schnell tojegrieepe on die Vaan öffernomme. Mött dem Freddy Hamacher woure merr zwei Mann, bruke äffer dree Mann för die Vaan tetrare. So moss ech jedes Johr kicke datt ech die Vaan komplett krech. Aff Nüngtenhondertachtsich wour die Vaan dann komplett. De Erwin Klingen troat in dä Schützezoch een, on datt Johr dropp dä Willi Klothen.

Datt schönste wour datt dejenije, dä jeseit hott „ene Vereinsöfichte dä so jett mäck, jehüt nett mie en de Verein“, datt ess minne bäßte Vröngd jewoude. Däselbe Böckels Heinrich hätt datt Broustschild vonn sinne Vatter dem Vaane-Zoch mött dör Hauptmannsdubbelschnur öfferjoufe.

Dä jesammte Verein dankt däm Heinrich emmer noch für datt Vertraue.

Em Johr 2007 ess dann Heiner Birkmann en ossere Zoch enjetrone un opp dem Beeld ove fäld noch ossere Marcel Kaiser, dä im Johr 2015 zu oss jestote ess.

Leo Klothen ess enzwische passives Mitjlied en ossre Zoch. 

Dä Verein truurt ömm Heinrich Böckels und Willi Klothen, die völ de fröesch jestorve send.

Ens möet ech ever net vörjete te sahre „Ohne ossere Fröllick jeht et niet“.

Ech wönch däm Verein noch völ schönne Kirmesjohre, onn mech natürlich och, datt ech noch ä paar Johr dobee sen kann!

Üre

Heinz Höch

Jägerzug Freischütz